ⓘ ភាសាកូរ៉េ

                                     

ⓘ ភាសាកូរ៉េ

ភាសាកូរ៉េ គឺជាភាសារបស់ជនជាតិកូរ៉េ ហើយត្រូវបាននិយាយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូង ហើយមានចំនួនអ្នកនិយាយច្រើនជាង ៧៨ លាននាក់។

នៅកូរ៉េខាងត្បូង ភាសាេនះត្រូវបានគេហៅថា ហាន់កុកម៉ាល 한국말 ឬ ហាន់កុកហ្គូ Hangeul: 한국어, Hanja: 韓國語 ។ ចំណែកឯនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញ ភាសានេះ ត្រូវបានហៅថា ឆូសន់ម៉ាល 조선말 or ឆូសន់នូ 조선어, 朝鮮語 ។ ភាសាទាំងពីរនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះខុសគ្នា ព្រោះឈ្មោះទូទៅរបស់កូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូងគឺខុសគ្នា។

                                     

1. ការសរសេរ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធសំណេរ ការសរសេរ ភាសាកូរ៉េមានអក្សរក្រមចំបងដែលមានឈ្មោះថា Hangul ។​ នៅក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េខាងជើង មាន​តែ ហ៊ានហ្កុល Hangeul តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ច្បាប់ ។ នៅក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ហ៊ានហ្កុល Hangeulត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់ជា​សាធារណៈ ដូចជា​ក្នុង​វិស័យអប់រំជាដើម, ប៉ុន្តែហានចា Hanja គឺនៅតែត្រូវ​បាន​គេប្រើ​ប្រាស់នៅតាម​សាពត៌មាន ឬក៏ជា​លក្ខណឯកទេស​ផ្សេងៗ ។ Hanja is the system of symbols used in the Chinese that are also used in Korean. Hanja was the only way to express Korean before the invention of Hangeul in the 15th century, and it was common for novels before the 19th century.