ⓘ ភាសាអារ៉ាប់

                                     

ⓘ ភាសាអារ៉ាប់

ភាសាអារ៉ាប់ ជាភាសានៅអំបូរភាសាសេមីតកណ្ដាលដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុត ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និតទៅនឹងភាសាហេប្រ៊ូនិងភាសាអារ៉ាម។ ភាសានេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ភាសាដូចគ្នា គឺជាភាសាសេមីតបុរាណ។ ភាសាអារ៉ាប់សម័យទំនើបត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាភាសាធំ អាចបែងចែកទៅជាគ្រាមភាសា ២៧ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ISO 639-3។ ភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើភាសាអាចរកបាននៅទួទាំងពីភពអារ៉ាប់ ដោយមានភាសាអារ៉ាប់ស្តង់ដារដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងក្រុមមនុស្សកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម។