ⓘ ហ្គឺនម៉ា(ខេត្ត)

                                     

ⓘ ហ្គឺនម៉ា(ខេត្ត)

ខេត្តហ្គឺនម៉ា ជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ ក្នុងតំបន់កានតូ។​ ទីក្រុងរបស់ខេត្តនេះគឺ ទីក្រុងម៉ាអិបាស៊ិ។