ⓘ យ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ(ខេត្ត)

                                     

ⓘ យ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ(ខេត្ត)

ខេត្តយ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ ជាខេត្តមួយនៅតំបន់ជឺហ្គុកឹ នៃកោះហុងហ្សឺ របស់ប្រទេសជប៉ុន។ ខេត្តនេះមានទីរួមខេត្តឈ្មោះក្រុងយ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ។ ក្រុងដែលធំនិងអ៊ូអរជាងគេក្នុងខេត្តគឺក្រុងស៊ីម៉ូណុសេគី ។