ⓘ អ៊ីវ៉ាតិ(ខេត្ត)

                                     

ⓘ អ៊ីវ៉ាតិ(ខេត្ត)

ខេត្តអ៊ីវ៉ាតិ ជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ ក្នុងតំបន់តូហុគឹ។​ ទីក្រុងរបស់ខេត្តនេះគឺ ទីក្រុងម៉ុរិអុកា។