ⓘ ភាសាហ៊្វីលីពីន

                                     

ⓘ ភាសាហ៊្វីលីពីន

ភាសាភីលពីណូ និងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការ។ ហើយហ្វីលីពីនមានភាសាចំនួន១៧៥ ដែលក្នុងនោះមានភាសាចំនួន៤ ត្រូវបានបោះបង់។ ភាសាធំៗ មានចំនួន៦ គឺ តាកាឡូ សេបូអាណូ អ៊ីឡយឡូ ហ៊ីលីកាណូន កាប៉ាមប៉ានង៉ាន និងប៉ានហ្គាស៊ីណាន។