ⓘ សៃតាម៉ា(ខេត្ត)

                                     

ⓘ សៃតាម៉ា(ខេត្ត)

អាណាខេត្ត សៃតាម៉ា ជាអាណាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ។ ទីក្រុងរបស់អាណាខេត្តនេះគឺ ទីក្រុង សៃតាម៉ា។