ⓘ ឈិបា(ខេត្ត)

                                     

ⓘ ឈិបា(ខេត្ត)

ខេត្តឈីបាមានព្រំប្រទល់ ប៉ែកខាងជើងជាប់នឹងខេត្តអ៊ីបារ៉ាគិIbaraki ប៉ែកខាងលិចជាប់នឹងទីក្រុងតូក្យូនិងខេត្តសៃតាម៉ាSaitama ហើយប៉ែកខាងកើតជាប់នឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។