ⓘ ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃ

                                     

ⓘ ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃ

ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃត្រូវជាព្រះញាតិរបស់ព្រះបាទសត្ថាទី១នៅឆ្នាំ១៥៩៤នៃគ.ស ព្រះអង្គបានលើកទៅវាយសៀមនៅបន្ទាយឧដុង្គ។ សៀមចាញ់ក៏បានដកថយទៅស្រុកវិញ។ ព្រះអង្គបានសោយរាជ្យនៅស្រីសន្ធរ។