ⓘ ដានតេ អាលីគីអេរី

                                     

ⓘ ដានតេ អាលីគីអេរី

ឌូរ៉ានតេ ដេគ្លី អាលីគីអេរី ឬ ដានតេ អាលីគីអេរី ឬហៅខ្លី ៗ ថា ដានតេ គឺជាអ្នកកំណាព្យជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅសម័យកណ្ដលចុង ។