ⓘ ម៉ីហ្គេលាំងជេល៉ូ

                                     

ⓘ ម៉ីហ្គេលាំងជេល៉ូ

ម៉ីហ្គេលាំងជេល៉ូ មានឈ្មោះពេញថា ម៉ីហ្គេលាំងជេល៉ូ ឌី ល៉ូដូវីកូ បូអូណារ៉ូតី ស៊ីម៉ូនី គឺជាវិចិត្រករ ស្ថាបត្យករ និងជាងចម្លាក់ដ៏ល្បីល្បាញ នៅសម័យបុនវុឌ្ឍិសិល្បៈ ។

                                     

1. ឯកសារយោង

  • Clément, Charles 1892. Michelangelo. Harvard University, Digitized June 25, 2007: S. Low, Marston, Searle, & Rivington, ltd.: London.
  • Condivi, Ascanio; Alice Sedgewick 1553. The Life of Michelangelo. Pennsylvania State University Press. ISBN 0-271-01853-4.