ⓘ អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ

                                     

ⓘ អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ

អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិIYF អង់គ្លេស៖ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើយុវជនគ្រីស្ទានទូទាំងពិភពលោក ដែលមាន មូលដ្ឋាននៃអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិមូលនិធិអប់រំ ដែលជាអង្គការ មិនរកប្រាក់ចំណេញនៅញូវយ៉ក។អង្គការសម័្ពន្ឋយុវជនអន្តរជាតិ ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណ, បញ្ញានិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សវ័យក្មេង នៅជុំវិញពិភពលោក។

អំពីអង្គការ

អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិមូលនិធិអប់រំIYFEF​ជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញចំនួន 501 នាក់​​ នៅរដ្ឋញូវយ៉ក​ និងគ្រប់ការរួមចំណែកទៅ IYFEF គឺជាការកាត់ពន្ធទាំងស្រុង។ តាមរយៈកម្មវិធី មានកម្មសិទ្ធិព្រឹត្តិការណ៍និងឱកាសជាក់ស្តែង អង្គការសម័្ពន្ឋយុវជនអន្តរជាតិខិតខំ:

  • ការងារបេសកកម្មគ្រីស្ទានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
  • លើកកម្ពស់តម្លៃនៃសិល្បៈសំដែងមានអត្ថន័យនេះ
  • សម្របសម្រួលរយៈពេលខ្លីនិងការងារស្ម័ចិត្តរយៈពេលវែងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
  • ការអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅលើកម្រិតសកល
  • បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិនិងការយល់ដឹង
  • វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងជំនួសនៃការអប់រំក្រោយមធ្យមសិក្សា