ⓘ អ៊ឺរ៉ូ

                                     

ⓘ អ៊ឺរ៉ូ

អ៊ឺរ៉ូ គឺជារូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ ស្ថាប័ននានានៃ សហភាពអ៊ឺរ៉ុប Institutions of the European Union ហើយក៏ជារូបិយវត្ថុផ្លូវការនៃ តំបន់អ៊ឺរ៉ូ eurozone, ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសចំនួន១៨ ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកទាំង២៨ នៃសហភាពអ៊ឺរ៉ុប member states of the European Union រួមមាន៖ Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, បារាំង, Germany, ក្រិច, Ireland, អុីតាលី, Latvia, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, និងអេស្បាញ។