ⓘ ចំណូលរដ្ឋាភិបាល

គណនីចរន្ត

នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច គណនីចរន្ត គឺជាធាតុមួយក្នុងចំណោមធាតុដ៏សំខាន់ពីរនៃតុល្យភាពប្រាក់ចំណាយ ដែលធាតុមួយទៀតគឺ គណនីមូលធន ។ គណនីចរន្ត គឺជាផលបូកនៃតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្ម ចំណូលសុទ្ធ និងប្រាក់ចំណាយអាចផ្ទេរបានសុទ្ធ ។ "តុល្យភាពគណនីចរន្ត"គឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយពីរសម្រាប់វាស់វែងធម្មជាតិពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ប្រទេសមួយ ដែលមធ្យោបាយមួយទៀតគឺលំហូរចេញមូលធនសុទ្ធnet capital outflow។ គណនីចរន្តលើសបង្កើនទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធរបស់ប្រទេសមួយ ចំណែកឯឱនភាពគណនីចរន្តមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នា។ ទាំងប្រាក់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការគណនា។ វាត្រូវបានហៅថាជាគណនីចរន្តព្រោះទំនិញនិងសេវាកម្ម ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រ ...

គោលនយោបាយកសិកម្ម

គោលនយោបាយកសិកម្ម បរិយាយអំពីសំនុំនៃច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុក និងការនាំចូលនៃផលិតផលកសិកម្មពីបរទេស។ រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មជាមួយនឹងគោលដៅក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍ លទ្ធផលទាំងនោះ អាចជា a guaranteed supply level, ស្ថេរភាពតម្លៃ, គុណភាពផលិតផល, product selection, បម្រើបម្រាស់ដីធ្លី ឬ employment ។

សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់

១. ឲ្យប្រជាជនអាចរស់នៅមានហូបចុកល្មមសមរម្យក្នុងកម្រិតសន្សំសំចៃ មិនមានពេក មិនខ្វះខាតពេក និងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានតាមមូលដ្ឋាននៃទស្សនៈ" សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់” ។ ២. នៅរដូវប្រាំងមានទឹកតិច ក៏អាចយកទឹកដែលបម្រុងទុកក្នុងស្រះមកដាំរុក្ខជាតិបន្លែផ្សេងៗ ដែលប្រើទឹកតិចបាន ដោយមិនចាំបាច់ទៅរំខានដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រធំៗ។ ៣. ក្នុងឆ្នាំដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវតាមរដូវកាលដោយមានទឹកល្អពេញមួយឆ្នាំ ទ្រឹស្ដីថ្មីក៏អាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យដល់កសិករបាន ដោយមិនក្ដៅក្រហាយរឿងតម្លៃការចំណាយផ្សេងៗ។ ៤. ក្នុងករណីដែលកើតគ្រោះធម្មជាតិ កសិករអាចងើបនិងជួយខ្លួនឯងបានក្នុងមួយកម្រិត ដោយខាងរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់ជួយច្រើនពេក ដែលជាការសន្សំថវិកាជាតិផងដែរ។

គោលនយោបាយពន្ធ

គោលនយោបាយពន្ធ is an administrative apparatus that is built to levy and collect tax, through applying different tariff and basis taxation, in order to apply policy that has built.

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម គឺជាគម្រោងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាយុទ្ធសាស្រ្តជាផ្លូវការនៃប្រទេសមួយ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការរីកលូតលាស់នៃ វិស័យកម្មន្តសាល នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ The government takes measures "aimed at improving the competitiveness and capabilities of domestic firms and promoting structural transformation." A countrys infrastructure is a major part of the manufacturing sector that usually has a key role in IP.

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស គឺជាពន្ធប្រចាំខែកំណត់លើប្រាក់បៀវត្សដែលរូបវន្តបុគ្គលបានទទួលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការ បំពេញសកម្មភាពបំរើការងារ។ រូបវន្តបុគ្គលនិវាសនជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ចំពោះប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជានិងប្រាក់បៀវត្សប្រភពបរទេស។ រូបវន្តអនិវាសនជនត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សចំពោះ ប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជា។ សហគ្រាសដែលជានិយោជក ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចកាត់ទុកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនៅមុនពេល បើកប្រាក់បៀវត្សឱ្យដល់និយោជិត និងបង់ប្រាក់ពន្ធនេះជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធយ៉ាងយឺតបំផុតនៅថ្ងៃទី ១៥នៃខែបន្ទាប់ ពីខែដែលប្រាក់បៀវត្សត្រូវបានបើក។ សម្រាប់និយោជិតនិវាសនជន ប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ត្រូវកំណត់លើប្រាក់ ...

ពន្ធតែមប្រិ៍

ពន្ធតែមប្រិ៍ កំណត់លើលិខិតរដ្ឋបាល លិខិតតុលាការ លិខិតក្រៅតុលាការ និងលើប័ណ្ណប្រកាស។ រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់ដែនអនុវត្ត និងតារាងពន្ធតែមប្រិ៍ដោយអនុក្រឹត្យ។ ហាមភ្នាក់ងារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួល ឬចេញលិខិតត្រូវ ជាប់ពន្ធតែមប្រិ៍ដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធ។ ពន្ធតែមប្រិ៍ ត្រូវបង់តាមការបិទសន្លឹកតែមប្រិ៍ ឬតាមការបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ដោយចេញបង្កាន់ដៃ។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកំណត់បែបបទ និងលក្ខខ័ណ្ឌអនុវត្តការប្រមូលពន្ធតែមប្រិ៍ដោយប្រកាស។ សន្លឹកតែមប្រិ៍នីមួយៗមានតម្លៃ ១០០រៀល ២០០រៀល ៥០០រៀល ១,០០០រៀល ២,០០០រៀល។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអង្គការមានសមត្ថកិច្ចតែមួយគត់ក្នុងការធ្វើការបោះពុម្ភសន្លឹកតែមប្រិ៍។

ការអប់រំនៅកម្ពុជា គណបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ភាសានៃកម្ពុជា ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា វប្បធម៌ខ្មែរ សង្គមកម្ពុជា ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ អ្នកល្បីឈ្មោះរបស់ខ្មែរ កម្ពុជា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទ្វីបអាមេរិក ទ្វីបអូសេអានី អាមេរិកខាងជើង អាស៊ី អាហ្វ្រិក ទ្វីបអឺរ៉ុប នយោបាយនៅអាស៊ី នយោបាយអាមេរិកខាងជើង រដ្ឋាភិបាល បំណែងចែកប្រទេសតាមប្រទេស ប្រទេសនៅអាមេរិកខាងជើង ប្រទេសនៅអាស៊ី ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកខាងជើង ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ី ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ី ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន ទ្វីប នយោបាយ បំណែងចែករដ្ឋបាល ប្រទេស ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
                                     

ⓘ ចំណូលរដ្ឋាភិបាល

ចំណូលរដ្ឋាភិបាល គឺប្រាក់ចំណូលដែលទទួល-ប្រមូលបានដោយរដ្ឋាភិបាល។ វាគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយវាក៏គឺជាកត្តាផ្ទុយគ្នានឹងចំណាយរដ្ឋាភិបាល។ ចំណូលដែលទទួលបានដោយរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានប្រមូលបានពីប្រភពនានា ដូចជាពន្ធទារលើប្រាក់ចំណូល និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល និងសាជីវកម្មនានា ក៏ដូចជាពន្ធលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលបានផលិត នាំចេញ និងនាំចូលពីប្រទេស ព្រមទាំងប្រភពផ្សេងទៀតនៃចំណូលដែលមិនមែនជាប់ពន្ធ ដូចជា government-owned corporations incomes, ចំណូលនៃធនាគារកណ្ដាល និងបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ដើមទុននៅក្នុងទម្រង់នៃការប្រាក់កម្ចីខាងក្រៅនិងប្រាក់បំណុលពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។

                                     
 • គ លនយ ប យស រព ពន ធគ ជ ក រប រ ក រច ណ យ expenditure ន ង ច ណ ល revenue របស រដ ឋ ភ ប ល ដ ម ប ម នឥទ ធ ពលល ស ដ ឋក ច ច គ លនយ ប យ ស រព ពន ធអ ចប រ បធ បប នជ ម យ
 • ដ យ អ នក ម ន ច ណ ល ខ ពស ន ក រ ម ច ណ ល ទទ ល ប ន ផល រហ ត ដល ន ច ណ ល ថ វ ប ដ ណ រ ក រ ស ដ ឋក ច ច ស ខ ន ន ប រជ ជន រក ច ណ ល
 • ឥណទ ន ដល ប រទ ស ដ ល ម ន ច ណ ល ទ ប ដ ម ប ជ យ អភ វឌ ឍ ស ដ ឋក ច ច ន ង ក ត បន ថយ ភ ព ក រ ក រ ផ ដល ដល ប រទ ស ដ ល ម ន ច ណ ល ទ ប ន ង មធ យម
 • រដ ឋសង ក តក រណ ច ន ន ន ង រដ ឋដទ ទ តច ន ន សម ជ កភ ពន សហប រជ ជ ត ត រ វប នប កច ហច ព រដ ឋ ច ណ ល សន ត ភ ពទ ងឡ យណ ដ លព រមព រ ងន វក តព វក ច ចទ ងប ន ម នច ងន ក ន ងធម មន ញ ញ
 • ន ក រ ក រ ងទ រ មខ ត ត បន ថ មទ ល ច ន នប រជ ជន រ ជធ ន ន ង ក រ ងត រ វ ច ណ ល ពន ធគ រប គ រ ន ដ ម ប ឱ យរដ ឋប លអ ចដ ណ រក រក រ យ ល យរដ ឋប លប ន ក រ ង ន ង
 • account គណន ចរន ត គ ជ ផលប កន ត ល យភ ពព ណ ជ ជកម ម ក រន ច ញ ដក ក រន ច ល ច ណ ល ស ទ ធ ក រប រ ក ន ងភ គល ភជ ដ ម ន ងប រ ក ច ណ យអ ចផ ទ រប នស ទ ធ ដ ចជ ជ ន យបរទ ស
 • ដ យត ឯកប រម ខរដ ឋ ព រ ជ យ ន ងប ត រ ដ ប ងហ ក ប ម នភ ពជ គជ យក ន ងក ររកស រដ ឋទទ លប ន ច ណ ល យ ងច រ ន ព ព រ សម យសង គមរ ស រ ត ប រជ ជនព ញច ត តន ងចង ឃ ញព រ ភ ក រ ត
 • អ ព ព ករល យក ប នជ ឥទ ធ ពលយ ង ខ ល ងក ល ទ ល ក រប ត បង ច ណ ល របស ប រជ ជនផងដ រ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ធ ល ប ត រ វប នបរ យ យដ យន យកស ខ ន អ ស អ គ ន យ របស អ
 • ដ យត ឯកប រម ខរដ ឋ ព រ ជ យ ន ងប ត រ ដ ប ងហ ក ប ម នភ ពជ គជ យក ន ងក ររកស រដ ឋទទ លប ន ច ណ ល យ ងច រ ន ព ព រ សម យសង គមរ ស រ ត ប រជ ជនព ញច ត តន ងចង ឃ ញព រ ភ ក រ ត
 • គម រ ង ផ នក រ ន ម ន ប ណង បង ក ន ច ណ ល ដ ល ប ន មក ព ក រ ន ច ញ អង ករ ន ង ផល តផល ផ ស ង ទ ត ន ង ដ ម ប ប រ ប រ ស ច ណ ល ន ក ន ង ក រ ទ ញ គ រ ងចក រ
 • ដ ម ប អ យព កគ ម នលទ ធភ ព ន ងសមត ថភ ពរកក រង រធ វ ឬប រកបម ខរបរដ យខ ល នឯង ក ន ក ររប រ ក ច ណ ល ជ យល កស ទ យជ វភ ពគ រ ស ររបស ខ ល នអ យប នសមរម យ ជ គ រ ស ថ នស ក ស ម យរបស
 • វ ស យទ សចរណ ជ វ ស យអ ទ ភ ពក ន ងក ច ចក រស ត រ ន ងអភ វឌ ឍស ដ ឋក ច ច ទ ត មរយ ច ណ ល ដ យផ ទ ល ក ត ដ យប រយ លក ត ក វ ស យទ សចរណ ប នក ព ងជ រ ញយ ងស វ ហ ប
 • ស រ កគ ជ ប រភ ទន ប ណ ងច ករដ ឋប លម យ ក ន ងប រទ សម យច ន នដ លត រ វប នគ រប គ រងដ យ រដ ឋ ភ ប ល ដ នដ អង គភ ពខ ល ដ លត រ វប នគ ស គ ល ថ ជ ស រ កប រ ប រ លយ ងខ ល ងទ ត មទ ហ
                                     

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សិស្ស និស្សិត ត្រូវសិក្សារយៈពេលពីរឆ្នាំ ដោយមានជំនាញដូចជា៖ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាញ យន្តសាស្ត្ររថយន្ត ជំនាញ បរិក្ខាត្រជាក់ លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសៈ សិស្សដែលបានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ធ្លាក់ ឬជាប់បាក់ឌុប ការសិក្សា ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស