ⓘ ធនាគារពិភពលោក

                                     

ⓘ ធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩ រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital ។

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ International Development Association ឬ IDA ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក World Bank Group ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation IFC, Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA, និង International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID ។