ⓘ គូឡាឡាំពួ

                                     

ⓘ គូឡាឡាំពួ

គូឡា​ឡាំពួរ គឺ​ជា​រាជធានីនៃ​សហព័ន្ធ និង​ជា​ទីក្រុង​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រជា​ជន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​ ម៉ាឡេស៊ី។ ទីក្រុង​មាន​ផ្ទៃ​ក្រឡា​សរុប243 km 2 និង​មាន​ប្រជាជន​ប្រហែល​ជាង​១.៦លាន​នាក់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២។ Greater Kuala Lumpur, also known as the Klang Valley, is an urban agglomeration of 7.2 million. It is among the fastest growing metropolitan regions in the country, in terms of population and economy.