ⓘ ប្រវត្តិនៃភាសាអង់គ្លេស

                                     

ⓘ ប្រវត្តិនៃភាសាអង់គ្លេស

ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអាឡឺម៉ង់ភាគលិចដែលមានដើមកំណើតមកពីអែងហ្គូហ្រ្វីសសៀនឆ្លងកាត់ដោយចក្រភពអាឡឺម៉ង់ដែលមានភាពផ្សេងៗគ្នានៅពេលឥឡូវគឺ អាឡឺម៉ង់ភាគខាងជើងនិង​ណែតធឺឡែន