ⓘ ទីក្រុងហានូយ

                                     

ⓘ ទីក្រុងហានូយ

ហានូយ​ គឺជារាជធានីមួយនៃប្រទេសវៀតណាម។ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង មានចំនួន 3.083.800នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ ។ រាជធានីវៀតណាមបានមានសាធារណះរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ វៀតណាម ចាប់ពីរឆ្នាំ 1945 រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ក្រោយមក វាគឺជារាធានី មួយនៃប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានគេហៅថា ទីក្រុងហានូយ អស់រយះជាច្រើន សតវត្សមកហើយចាប់តាំងពីរ សតវត្សទី១១ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៨០២ ។ ទីក្រុងនេះគឺនូវ ខាងស្តាំនៃ រិនរីវឹ​. អ្វីៗ ដែលបានរាប់បញ្ជូលនិងបន្ថៃមនូវប្រទេសវៀតណាម មានដូចជា ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន មានដូចជា ម៉ាស៊ីនក្តារបន្ទះ ម៉ាស៊ីនសំរាប់ត្បាញ់, នៃគីមី និង សិល្បកម្ម រឺ វត្ថុធ្វើដោយដៃ ។ លោក ហានូយ បានរកឃើញ នូវ ២១ ២ ​ ខាងជើង, ១០៥ ៥១ និង ទិសខាងកើត, 1.760 km ខាងកើត នៃ ទីក្រុង ហូជីមីញ.