ⓘ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត

                                     

ⓘ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត ជាអាកាសយានដ្ឋានធំជាងនៅ ទីក្រុងព្រៃនគរ ដែលមាន៨០០ហិកតារ។ មានប្រមាណ១៥លាននាក ដែលប្រើអាកាសយានដ្ឋននេះ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

                                     

1. ប្រវត្តសា

អាកាសយានដ្ឋានតានសូនណាត្ត បានបង្កើត នៅឆ្នាំ១៩៣០ នៅពេល រដ្ឋភិបាលបារាំង បានធ្វើអាកាសយានដ្ឋនតូច ដែលគេហៅ តានសូនណាត្ត ជិតភូមិតានសូនណាត្ត។

នៅឆ្នាំ១៩៥៦ សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើទាហាន៧២០០នាក់ នៅអ្វីគេហៅ ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូង និង គេបានជ្រើសរើស​ អាកាសយានដ្ឋានតានសូនណាត្ត ដូច អាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ជាង នៅ ទីក្រុងព្រៃនគរ។

នៅថ្ញៃទី៩ ខែធ្នូរ ឆ្នាំ២០០៤ យន្តហោះចូលរួម (United Airlines​ ដែលជាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក មកនៅប្រទេសវៀតណាម ជាពេលទីមួយ ក្រោយពេលសង្រ្គាម។

នៅពេលនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត ជាអាកាសយានដ្ឋានមួយ នៅទ្វឹបអាស៊ី ជាពីសេស នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៏ ។ មានតំណជាមួយ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ និង អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ​។